fbpx
 • De Klop Facility Group., gevestigd aan De Limiet 3-a, 4131 NR Vianen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


  Contactgegevens: De Klop Facility Group, De Limiet 3-a 4131 NR Vianen; Tel: 0347 320025

  De Functionaris Gegevensbescherming van De Klop Facility Group is te bereiken via privacy@deklopgroep.nl
  Dit reglement is voor iedereen inzichtelijk.

  Opgenomen persoonsgegevens

  De Klop Facility Group verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende persoonsgegevens die wij van u verwerken:

  1. Personalia en identificatiegegevens, zoals BSN-nummer, voor- en achternaam, adres, geslacht, geboortedatum, mailadres en telefoonnummer;
  2. Financiële gegevens, zoals het bankrekeningnummer;
  3. Arbeidsverzuimgegevens;
  4. Registratie camerabeelden ;
  5. Kentekenregistratie;
  6. ICE gegevens familieleden;
  7. Foto’s.

  Doeleinden

  De Klop Facility Group verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Voor het maken de uitvoeren van arbeidsovereenkomsten of dienstverleningsovereenkomsten;
  2. Voor het juist voeren van een personeelsadministratie, loonadministratie, verzuimadministratie en klantadministratie;
  3. Voor het kunnen doen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale wetgeving;
  4. Voor het opstellen van offertes en het doen van commerciële aanbiedingen;
  5. Voor het uitvoeren van bedrijfspromotie;
  6. Voor het leggen en onderhouden van contact (per post, telefonisch, per e-mail);
  7. Voor het maken van een selectie van kandidaten om een sollicitatieprocedure mee te starten en het doorlopen van een sollicitatieprocedure;
  8. Voor het behandelen van uw eventuele klachten en het oplossen van geschillen;
  9. Voor het beveiligen en bewaken van terreinen en eigendommen;
  10. Voor de uitvoering van wagenparkovereenkomsten;
  11. Voor het in ernstige situaties bereiken van familieleden;
  12. Voor bedrijfspromotie en marketingdoeleinden.

  Er worden geen persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Het verwerken van persoonsgegevens vindt alleen plaats overeenkomstig deze doelstelling. Als De Klop Facility Group voornemens is uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, zal De Klop Facility Group contact met u opnemen om u de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere verwerking. Dit zal gebeuren vóór een eventuele verdere verwerking, waarbij de informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie met u zullen worden gedeeld.

  Rechtsgronden verwerking

  De verwerking in het kader van bovenstaande doelen vindt plaats op basis van enkele rechtsgronden. Hieronder worden deze rechtsgronden toegelicht.

  Uitvoering overeenkomst

  In een groot deel van de gevallen verwerkt De Klop Facility Groupuw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw arbeidsovereenkomst of aan de dienstverleningsovereenkomst. De gegevens die worden verwerkt zijn alsdan noodzakelijk om de overeenkomst op een juiste wijze uit te voeren.

  Voldoen aan wettelijke plicht

  In een groot deel van de gevallen verwerkt De Klop Facility Group uw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke plicht die op De Klop Facility Group rust. Dat zijn met name wettelijke plichten ten aanzien van het voeren van een deugdelijke financiële administratie, maar eveneens bijvoorbeeld ten aanzien van verzuim en re-integratie.

  Belangenafweging

  Daarnaast is de verwerking van uw persoonsgegevens in sommige gevallen noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van De Klop Facility Group of van een derde. In dat geval beoordeelt De Klop Facility Group of uw belangen en grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan die gerechtvaardigde belangen. Alleen als dat niet het geval is, verwerkt De Klop Facility Group uw persoonsgegevens op grond van de grondslag van de belangenafweging. 

  In geval de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op de rechtsgrond belangenafweging, zal De Klop Facility Group u hierover informeren en de relevante gerechtvaardigde belangen vermelden. 

  Toestemming

  In principe zal De Klop Facility Group als werkgever ten aanzien van sollicitanten en werknemers de verwerking van persoonsgegevens niet enkel op toestemming baseren. Voor een verwerking op grond van uw toestemming is namelijk vereist dat vrije, expliciete, ondubbelzinnige toestemming is gegeven. Omdat tussen De Klop Facility Group en een sollicitant of werknemer een gezagsrelatie bestaat, wordt ervan uitgegaan dat toestemming in de meeste gevallen niet in volledige vrijheid kan worden gegeven. Voor klanten/opdrachtgevers geldt dat zij wel in vrijheid hun toestemming kunnen geven en dat deze rechtsgrond dus soms de basis van verwerking vormt.

  Als De Klop Facility Group persoonsgegevens verwerkt op basis van de door u verleende toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Indien verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door u verleende toestemming, dan mag er, nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, geen verdere verwerking meer plaatsvinden. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

  Ontvangers van persoonsgegevens

  Derden die van De Klop Facility Group persoonsgegevens ontvangen, verwerken deze enkel op verzoek van De Klop Facility Group en voor zover deze verwerking noodzakelijk is voor het doel en de opdracht van de verstrekking. Het betreft de volgende ontvangers: verzekeraar, accountant, UWV, belastingdienst, beveiligingsdienst, arbodienst, ICT-diensten, opleidingsinstituut, CRM leverancier en familieleden.

  Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht en die als verwerker in de zin van de AVG zijn aan te merken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. De Klop Facility Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  De Klop Facility Group neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Klop Facility Group) tussen zit.

  Doorgifte persoonsgegevens naar een derde land buiten de Europese Unie

  Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Unie. 

  Beveiliging persoonsgegevens

  De Klop Facility Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alleen die medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor hun taakuitoefening. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@deklopgroep.nl.

  Bewaartermijnen

  De Klop Facility Group bewaart persoonsgegevens van betrokkenen niet langer dan dat de gegevens ter zake doen voor het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  Medewerkers:

  1. De bewaartermijn voor algemene gegevens van medewerkers van De Klop Facility Group, zoals een functionerings- of beoordelingsverslag, bedraagt tot 1 jaar na uitdiensttreden. De bewaartermijn voor gegevens betreffende de loonadministratie bedraagt 7 jaar na uitdiensttreden.
  2. Indien de bewaartermijn is verstreken worden de betreffende persoonsgegevens verwijderd en vernietigd, zulks binnen een termijn van 6 maanden.

  Klanten:

  1. De bewaartermijn voor algemene gegevens van klanten van De Klop Facility Group bedraagt 1 jaar na beëindiging van een dienstverleningsovereenkomst. De bewaartermijn voor financiële gegevens kan langer zijn, indien hiervoor een wettelijke noodzaak is.
  2. Indien de bewaartermijn is verstreken worden de betreffende persoonsgegevens verwijderd en vernietigd, zulks binnen een termijn van 6 maanden.

  Sollicitanten:

  1. De bewaartermijn voor gegevens van sollicitanten van De Klop Facility Group bedraagt 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure.
  2. Indien deze bewaartermijn is verstreken worden de betreffende persoonsgegevens verwijderd en vernietigd, of wordt er contact opgenomen met de sollicitant om de bewaartermijn te verlengen, mits dit schriftelijk wordt overeengekomen met sollicitant en nooit voor een langere periode dan 1 jaar.

   Uw rechten

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of een kopie te ontvangen, te corrigeren of rectificeren en te wissen of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Klop Facility Group en heeft u het recht op beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste recht betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, kopie, correctie/rectificatie, wissen/verwijdering, beperking, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@deklopgroep.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. De Klop Facility Group wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Slotbepalingen

  Deze verklaring kan gewijzigd worden door de verwerkingsverantwoordelijke. Wijzigingen zullen duidelijk en expliciet op deze website kenbaar worden gemaakt en eventueel ook op andere wijzen onder uw aandacht worden gebracht.